Грижа за кожата/ Skin care

Square

Здравейте 🙂

Доста често , ако не водим здравословен начин на живот и не сме облагодетелствани с хубав ген , кожата (на лицето) бива белязана от линии, петна, загуба на еластичност,увисване , бръчки и пр.. След 25 годишна възраст , а в някои случаи и преди това  започват първите признаци на стареене.

Защо, кога и как  се случва това?
– Слънцето – Основният външен фактор, отговорен за стареенето на кожата чрез оксидативен стрес, е излагането на слънчева светлина. Увреждането на кожата, причинено от продължително или всекидневно излагане на UV лъчи, се нарича фотостареене. Следствие от фотостареенето е и неравномерната пигментация.

– Мимика на лицето – Ако жестикулирате много интензивно с мускулите на лицето си това води до образуването на фини линеарни набраздявания и бръчици. Всеки път, когато използваме лицевата мускулатура, се формира хлътване под нивото на кожата, което обяснява защо виждаме набраздяване на кожата при всяка мимика. По време на процеса на стареене на кожата, тя загубва своята еластичност, което и пречи да възвърне първоначалния си облик. Хлътванията остават постоянно гравирани по повърхността на лицето.

–  Пушене – Химичните вещества и никотина, които се съдържат в цигарите, са отговорни за повишаване на количеството свободни радикали в кожата. Подобно на замърсяването те усилват вредното въздействие на слънчевите лъчи, което води до оксидативен стрес.

– Хранене – Антиоксидантите са молекули, които имат способността да неутрализират свободните радикали, отговорни за увреждането на кожата и ускоряването на процеса на стареене. Лишената от антиоксиданти диета не помага за забавянето на този процес. За сметка на това, хранителният режим, който включва повече богати на антиоксиданти плодове и зеленчуци, може да се превърне в ключов инструмент от един цялостен подход на превенция срещу процеса на стареене.

– Недостатъчна грижа –Кожа, за която се не се полагат достатъчно грижи, е предразположена към преждевременно стареене. Цялостното почистване с продукти, подходящи за съответния тип кожа, заедно с редовното ползване на продукти за грижа, съобразени със специфичното състояние на кожата, може силно да повлияе процеса на стареене. Ползването на ефективна слънчева защита при излагане на слънчева светлина е ключова част от превенцията.
(източник на информация -Eucerin и DERMA.BG)

Hello 🙂

Quite often, if we do not have a healthy lifestyle and we do not benefit from a good gene, the skin (on the face) is marked by lines, spots, loss of elasticity, drooping, wrinkles. After 25 years of age, and in some cases before, the first signs of aging begin.

Why, when and how does this happen?
– The Sun – The main external factor responsible for skin aging through oxidative stress is exposure to sunlight. Skin damage caused by prolonged or daily exposure to UV rays is called photo-aging. The effect of photo-aging is also the uneven pigmentation.

– Face Mick – If you gesture very intensely with the muscles on your face, it results in fine lines and wrinkles. Every time we use the facial muscles, a subcutaneous level is formed, which explains why we see the furrowing of the skin in every smile. During the aging process of the skin, it loses its elasticity, which prevents it from regaining its original appearance. The seals remain permanently engraved on the surface of the face.

– Smoking – The chemicals and nicotine contained in cigarettes are responsible for increasing the amount of free radicals in the skin. Like pollution, they increase the harmful effects of the sun’s rays, which leads to oxidative stress.

– Nutrition – Antioxidants are molecules that have the ability to neutralize free radicals responsible for skin damage and accelerating the aging process. The antioxidant-deficient diet does not help slow down this process. On the other hand, a diet that includes more antioxidant-rich fruit and vegetables can become a key tool in a comprehensive approach to preventing the aging process.

– Insufficient care – What is not being cared for is predisposed to premature aging. Complete cleaning with products appropriate to the type of skin, along with the regular use of care products tailored to the specific skin condition, can greatly influence the aging process. Using effective sunscreen when exposed to sunlight is a key part of prevention.
(Source of information – Eucerin and DERMA.BG)

 

Leave a Reply